Τετάρτη, 23 Μαΐου 2018
 • psa1.jpg
 • psa2.jpg
 • psa3.jpg
 • psa4.jpg
 • psa5.jpg
 • psa6.jpg
 • psa7.jpg
 • psa8.jpg
 • psa9.jpg
 • psa10.jpg
 • psa11.jpg
 • psa12.jpg

Καταστατικό Συλλόγου

Καταστατικό Πολιτιστικού Συλλόγου Ανατολικού Θεσσαλονίκης - Η ΒΑΛΜΑΔΑ

Άρθρο 1ο

Ιδρύεται Σύλλογος στην κοινότητα Ανατολικού Θεσσαλονίκης με την επωνυμία «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ- Η ΒΑΛΜΑΔΑ» με έδρα την κοινότητα Ανατολικού Θεσσαλονίκης.

Άρθρο 2ο

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του συλλόγου είναι η πνευματική, ηθική‚ μορφωτική και πολιτιστική εξύψωση και ανάπτυξη των μελών του αλλά και των λοιπών κατοίκων του Ανατολικού, η ανάπτυξη πνεύματος συναδέλφωσης και αλληλεγγύης, η δημιουργία και η σύσφιξη των μεταξύ των κοινωνικών σχέσεων, η καλλιέργεια και η διατήρηση των συναισθηματικών δεσμών προς τη γενέτειρα κοινότητα Ανατολικού Θεσσαλονίκης, η ηθική και υλική συμπαράσταση σε κάθε εκπολιτιστική και μορφωτική προσπάθεια αυτής, αλλά και η συνδρομή για την ανάπτυξη και αξιοποίηση της σε όλους τους τομείς, η πραγματοποίηση εξωραϊστικών έργων, η διενέργεια διαφόρων πολιτιστικών, πνευματικών και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, η προστασία του περιβάλλοντος και η συνεργασία του συλλόγου με τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά και του δημοσίου για την διατήρηση, αξιοποίηση και βελτίωση του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής. Επίσης στους σκοπούς του συλλόγου είναι και η προώθηση των ηθών και εθίμων του χωριού καθώς και η προώθηση των εν γένει προβλημάτων της νεολαίας της κοινότητος, με κάθε νόμιμο μέσο.

Άρθρο 3ο

ΠΡΑΓΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ

Τα μέσα για την πραγματοποίηση των σκοπών είναι:

α) η οργάνωση διαλέξεων και αναλύσεων κοινωνικού και επιστημονικού περιεχομένου,

β) η ίδρυση βιβλιοθήκης και πολιτιστικού κέντρου,

γ) η συγκρότηση ομάδων εργασίας για τη μελέτη των προβλημάτων της κοινότητος που θα γίνεται με ευθύνη του Δ.Σ.

δ) Η διαφώτιση των κατοίκων της κοινότητος επάνω στα προβλήματα αυτά και ο τρόπος επίλυσής τους.

ε) Η διοργάνωση μορφωτικών, εκπολιτιστικών και κοινωνικών εκδηλώσεων, στ) η διενέργεια ψυχαγωγικών και γιορταστικών εκδηλώσεων, εκδρομών και συνεστιάσεων.

ζ) Η εξασφάλιση καταλλήλων χώρων για άθληση, ψυχαγωγία και μόρφωση των νέων και των παιδιών.

η) Η εποικοδομητική συνεργασία του συλλόγου με τους φορείς της Τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά και με άλλους μαζικούς φορείς για την προώθηση και επίλυση των προβλημάτων της κοινότητος αλλά και του ίδιου του συλλόγου.

θ) Η αγορά ή εξασφάλιση του απαραίτητου εξοπλισμού για τις ανάγκες του συλλόγου και ι) η έκδοση ενημερωτικού φυλλαδίου και η δημιουργία και ενημέρωση διαδικτυακού ιστότοπου.

Άρθρο 4ο

ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

1. Τα μέλη του Συλλόγου διακρίνονται σε τακτικά και επίτιμα. 

2. Τακτικά μέλη μπορούν να γίνουν, ανεξάρτητα από το φύλο τους και τον τόπο καταγωγής τους, οποιοσδήποτε αποδέχεται και συμφωνεί με τους όρους του Καταστατικού και είναι άνω των 18 ετών. Η εγγραφή στο Μητρώο μελών του Συλλόγου γίνεται είτε αυτόματα με την εγγραφή σε κάποιο από τα τμήματα του, δίνοντας το αντίτιμο της εγγραφής, είτε με ειδική αίτηση και καταβολή του αντιτίμου στο Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Χωρίς αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο, γίνονται αυτόματα Μέλη του Συλλόγου οι γονείς ή κατ’εξαίρεση, οι κηδεμόνες των ανήλικων Μελών του Συλλόγου μας, οι οποίοι έχουν αυτοδικαίως δικαίωμα συμμετοχής στις Γενικές Συνελεύσεις και ύστερα από την καταβολή του προβλεπόμενου αντιτίμου, δικαίωμα ψήφου στις εκλογές, όπως κάθε Τακτικό μέλος.

4. Ως επίτιμα Μέλη ορίζονται τα άτομα που έχουν προσφέρει υλική βοήθεια στο Σύλλογο. Θα καθορίζονται ύστερα από σχετική ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και θα τιμούνται με ειδική μνεία και βράβευση σε εκδηλώσεις του Συλλόγου. Δεν έχουν υποχρέωση καταβολής συνδρομής, αλλά ούτε και ψήφου. Τους αναγνωρίζεται, ωστόσο το δικαίωμα παρουσίας και λόγου στις Γενικές Συνελεύσεις.

Άρθρο 5ο

Τα μέλη του συλλόγου έχουν καθήκον να εργάζονται συνειδητά για την επίτευξη των σκοπών του συλλόγου σύμφωνα πάντοτε με το καταστατικό και να υποχρεώνονται να ζητούν την τήρησή του, όταν αυτό δεν τηρείται. Έχουν το δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται για το ΔΣ και την Εξελεγκτική επιτροπή.

 Άρθρο 6ο

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ

Διαγράφονται από τον σύλλογο

α) όσοι παραιτούνται από μέλη ύστερα από έγγραφη δήλωσή τους στο Δ.Σ.,

β) όσοι δεν εκπληρώνουν αδικαιολόγητα τις υποχρεώσεις τους ως μέλη του συλλόγου. Κάθε μέλος του συλλόγου που καθυστερεί τη συνδρομή του περισσότερο από το 12 μήνες διαγράφεται με απόφαση του Δ.Σ. Εφόσον όμως καταβάλλει τις καθυστερούμενες συνδρομές επανεγγράφεται με απόφαση πάλι του Δ.Σ. Της διαγραφής προηγείται η έγγραφη ειδοποίηση για την πληρωμή των καθυστερούμενων συνδρομών. Η απόφαση της διαγραφής πρέπει να επικυρωθεί από τη Γ.Σ. με πλειοψηφία των παρόντων μελών. Κάθε μέλος του συλλόγου δικαιούται να αποχωρήσει όποια στιγμή θέλει από το σύλλογο, αφού προηγουμένως καταθέσει αίτηση στο Δ.Σ. για την διαγραφή του από το μητρώο μελών, αλλά υποχρεώνεται να πληρώσει τις τυχόν καθυστερημένες μηνιαίες ή έκτακτες εισφορές του μέχρι τη μέρα της διαγραφής του.

Άρθρο 7ο

Η γενική συνέλευση των μελών είναι το ανώτατο όργανο του Συλλόγου. Εξετάζει και αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά το σύλλογο, σύμφωνα με το παρόν καταστατικό. Συζητάει και κρίνει τη λογοδοσία του Δ.Σ. Με αιτιολογημένη απόφασή της μπορεί να αντικαταστήσει μέλος του Δ.Σ. για βαριά παράβαση καθήκοντος ή για ανάρμοστη συμπεριφορά ‚αφού έχει διατυπωθεί εναντίον του αιτιολογημένη πρόταση. 5 Συνέρχεται τακτικά μία φορά τον χρόνο, κατά το μήνα Απρίλη (Πάσχα) . Έκτακτα συνέρχεται όταν το ζητήσουν το ένα τρίτο (1/3) των μελών του Συλλόγου με αίτηση στην οποία θα αναφέρεται το θέμα της συζήτησης. Η έκτακτη ΓΣ δεν μπορεί να συνέλθει πριν περάσουν τουλάχιστον τέσσερις (4) μέρες και μετά 15 μέρες από την γνωστοποίηση της σύγκλησή της. Οι πιο πάνω γνωστοποιήσεις γίνονται με ανάρτηση της σχετικής ανακοίνωσης στα γραφεία του Συλλόγου. Κατά την έναρξη της λειτουργίας του Συλλόγου και μετά την έγκριση του καταστατικού υποχρεώνονται οι ιδρυτές να συγκαλέσουν μέσα σε 4 μήνες ΓΣ για ενέργεια αρχαιρεσιών και για την ανάδειξη των οργάνων της διοίκησης του ΔΣ και της Εξελεγκτικής Επιτροπής. Ελέγχει και εγκρίνει τις πράξεις του ΔΣ, τον προϋπολογισμό και τον απολογισμό στο τέλος του χρόνου. Εκλέγει το ΔΣ και την Εξελεγκτική Επιτροπή.

Άρθρο 8ο

Μετέχουν στην Γενική Συνέλευση όλα τα μέλη που είναι ταμειακά εντάξει, που έχουν και δικαίωμα υποβολής προτάσεων και ψήφου κατά την διάρκειά της. Η Γενική Συνέλευση έχει απαρτία όταν είναι παρόντες το ένα τρίτο (1/3) των μελών του συλλόγου. Σε περίπτωση που δεν συμπληρώνεται η απαιτούμενη απαρτία, η γενική Συνέλευση συνέρχεται την επόμενη Κυριακή και έχει απαρτία όταν είναι παρόντα τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) των μελών του συλλόγου. Η ψηφοφορία είναι μυστική. Στη Γενική συνέλευση προεδρεύει εκείνος που εκλέγεται πριν αρχίσει η Γ.Σ. τις εργασίες της και με ανάταση του χεριού ψηφίζοντας τα μέλη πλειοψηφικά. Για να πάρει απόφαση η Γενική Συνέλευση απαιτείται απλή πλειοψηφία των μελών της. 

Άρθρο 9ο

Ο Σύλλογος διοικείται από επταμελές (7μελές) Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται για δύο χρόνια και αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο ‚τον Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία και 3 συμβούλους. Η ψηφοφορία αρχίζει στις 10 το πρωί και τελειώνει στις 5 μετά το μεσημέρι. Η ψηφοφορία γίνεται με ένα μόνο ψηφοδέλτιο όπου αναγράφονται τα ονόματα των υποψηφίων. Ο ελάχιστος αριθμός υποψηφίων είναι επτά (7) και στην περίπτωση που υπάρχουν λιγότεροι, η θητεία του υπάρχοντος Δ.Σ. ανανεώνεται σιωπηρά μέχρι έξι (6) μήνες, εωσότου συμπληρωθούν οι επτά υποψήφιοι. Την ψηφοφορία διεξάγει τριμελής επιτροπή Εφορευτική, που εκλέγεται από την τακτική συνέλευση πριν από την ψηφοφορία και αποτελείται από μέλη του συλλόγου. Η Εφορευτική Επιτροπή υποχρεώνεται να παραδώσει αφού περάσουν οκτώ μέρες από την ημέρα των εκλογών, τα ψηφοδέλτια και τα πρακτικά της εκλογής στο καινούργιο Δ.Σ. Αυτοί που πέτυχαν στις εκλογές και τα μέλη που εκλέχθηκαν θεωρούνται τα πρώτα επτά μέλη με την μεγαλύτερη πλειοψηφία. Στην περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση. Οι τρεις επιλαχόντες κατά σειρά επιτυχίας ανακηρύσσονται αναπληρωματικά μέλη και καλούνται να αναπληρώσουν μέλη του Δ.Σ. αν αυτά φύγουν ή παραιτηθούν για οποιονδήποτε λόγο από το Δ.Σ. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να εκλεγεί αυτός που είναι μέλος του συλλόγου επί τρείς (3) συνεχείς μήνες τουλάχιστον. 

Άρθρο 10ο

Μέσα σε επτά μέρες από την εκλογή τους αυτοί που πέτυχαν συνέρχονται με πρόεδρο τον πρώτο επιτυχόντα και συγκροτούνται οε σώμα για να εκλέξουν με μυστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα και τρείς Συμβούλους. Μετά 10 μέρες από την εκλογή του νέου ΔΣ αυτό αναλαμβάνει καθήκοντα κανονικά με πρωτόκολλο υπογραμμένο από το νέο ΔΣ. και από το απερχόμενο. Μέχρι να αναλάβει την διοίκηση το νέο ΔΣ. η διεκπεραίωση των υποθέσεων του συλλόγου γίνεται από το παλιό.

Άρθρο 11ο

Το Δ.Σ. διοικεί, επιμελείται και διαχειρίζεται τις υποθέσεις και την περιουσία του συλλόγου σύμφωνα με το καταστατικό ,παίρνει πάντα τα κατάλληλα μέτρα για την αντιμετώπιση και λύση των προβλημάτων που απασχολούν τον σύλλογο και εκπροσωπεί το σύλλογο σε τρίτους και διοικητικές και δικαστικές αρχές. Επιδιώκει με όλες του τις δυνάμεις την εκπλήρωση των σκοπών του συλλόγου και φροντίζει για την τήρηση του καταστατικού. Συντάσσει τον απολογισμό της διαχείρισής του για τον χρόνο της θητείας του. Το Δ.Σ. προετοιμάζει τις εργασίες της Γ.Σ., συγκαλεί την Γ.Σ. και εκτελεί τις αποφάσεις της. Δημιουργεί τον εσωτερικό κανονισμό του συλλόγου και κανονίζει τον τρόπο της εσωτερικής λειτουργίας του. Δημιουργεί από τα μέλη του συλλόγου διάφορες επιτροπές, πρόσκαιρες ή μόνιμες, όπου αναθέτει τη μελέτη διαφόρων ζητημάτων του συλλόγου ή την διενέργεια διαφόρων καθηκόντων. Ελέγχει και κατευθύνει τις επιτροπές αυτές‚ στις οποίες προεδρεύει υποχρεωτικά μέλος του ΔΣ. 

Άρθρο 12ο

Το διοικητικό συμβούλιο συνέρχεται τακτικά μία φορά τον μήνα και έκτακτα όταν το κρίνει αναγκαίο ο Πρόεδρος ή όταν το ζητήσουν 4 τουλάχιστον μέλη, με αίτησή του, όπου θα αναφέρεται το θέμα ή τα Θέματα προς συζήτηση. Στην περίπτωση έκτακτης συνεδρίασης συγκαλεί το Δ.Σ. ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος, αν ο πρώτος αρνείται ή απουσιάζει ,μετά πέντε μέρες από την υποβολή της αίτησης με πρόσκληση, στην οποία πρέπει να αναφέρεται το προς συζήτηση θέμα. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. παίρνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών, σε περίπτωση δε ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων υπογράφονται από όλα τα μέλη του Δ.Σ.

Άρθρο 13ο

Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τουλάχιστον πέντε μέλη του. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. παίρνονται κατά πλειοψηφία των μελών που είναι παρόντα. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Το προνόμιο αυτό δεν παρέχεται στον προεδρεύοντα Αντιπρόεδρο. Η ψηφοφορία για μυστικά Θέματα είναι πάντοτε μυστική. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων υπογράφονται από όλα τα μέλη του Δ.Σ. αμέσως μετά την ανάγνωση της διατυπωμένης ρητά τυχόν διαφωνίας ενός μέλους αλλιώς η αλληλέγγυα μεταξύ των μελών ευθύνη μένει απρόσβλητη. Μέλος του Δ.Σ. που απουσίαζε αδικαιολόγητα από τρείς τακτικές συνεχείς συνεδριάσεις ή από πέντε τακτικές και όχι συνεχείς με διάρκεια έξι μηνών αντικαθίσταται από τον πρώτο επιλαχόντα μετά από σύγκληση και απόφαση του Δ.Σ. 

Άρθρο 14ο

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. προΐσταται αυτού και του συλλόγου και εκπροσωπεί το Σύλλογο σε κάθε Αρχή και φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Συγκαλεί τις συνεδριάσεις του Δ.Σ., προεδρεύει αυτού και διευθύνει τις συζητήσεις. Υπογράφει πάντα κάθε έγγραφο ή χρηματικό ένταλμα και ορίζει την ημερήσια διάταξη κάθε συνεδρίασης του Δ.Σ., με την έναρξη αυτής. Όταν ο Πρόεδρος απουσιάζει τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος.

Άρθρο 15ο

Ο Γενικός Γραμματέας φυλάει τη σφραγίδα του Συλλόγου όπως και το αρχείο του, συντάσσει και υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο κάθε έγγραφο που παίρνεται ή δίνεται, τα χρηματικά εντάλματα και εισηγείται στο Δ.Σ. τα Θέματα της ημερήσια διάταξης. Με δική του ευθύνη τηρεί και διευθύνει το πρωτόκολλο των εγγράφων‚ που παίρνει το Δ.Σ., και δίνει τα μητρώα των μελών, τα πρακτικά των Συνεδριάσεων, φροντίζοντας συγχρόνως και την υπογραφή από όλα τα μέλη που βρίσκονται παρόντα.

Άρθρο 16ο

Ο Ταμίας ενεργεί είσπραξη με βάση διπλότυπα αποδείξεων, διατηρεί αναλυτικό βιβλίο εισπράξεων και πληρωμών (ταμείο) και διάφορα άλλα βοηθητικά βιβλία. Τις εισπράξεις ενεργεί με διάφορα νόμιμα δικαιολογητικά, δηλαδή με γραμμάτια εισπράξεων, τις πληρωμές με βάση δικαστικά εντάλματα που είναι υπογραμμένα από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα. Ευθύνεται για κάθε απώλεια χρηματικών ποσών, όπως για κάθε ανωμαλία στην διαχείριση του. Υποβάλλει κάθε δίμηνο στο Δ.Σ. αναφορά που δείχνει την κατάσταση της περιουσίας του συλλόγου. Δεν μπορεί να 10 έχει στα χέρια του ποσό μεγαλύτερο από αυτό που του επιτρέπει το Δ.Σ. Υποχρεώνεται να καταθέτει τα επί πλέον ποσά στην Τράπεζα στο όνομα του Συλλόγου. Οι αναλήψεις οποιουδήποτε ποσού χρηματικού από την Τράπεζα γίνονται από τον Ταμία μετά από έγγραφη εντολή που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα.

Άρθρο 17ο

Οι Σύμβουλοι επιτελούν κάθε εργασία που ανατίθεται στο Δ.Σ.

Άρθρο 18ο

Στο ίδιο ψηφοδέλτιο που χρησιμοποιείται για την εκλογή του Δ.Σ. αναγράφονται τα ονόματα των υποψηφίων της Εξελεγκτικής Επιτροπής. Η Εξελεγκτική Επιτροπή είναι τριμελής. Μέσα οε δέκα μέρες από την εκλογή συγκεντρώνονται οι επιτυχόντες σε αυτήν και εκλέγουν τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Εξελεγκτικής Επιτροπής. Η Ε.Ε. οφείλει να λαμβάνει γνώση των πραγμάτων της διαχείρισης της περιουσίας του συλλόγου κάθε χρόνο από το Δ.Σ. ,που καταχωρείται στα πρακτικά της Γ.Σ. Για την σύνταξη της πιο πάνω έκθεσης η Ε.Ε. δικαιούται και οφείλει να ελέγχει τελικά τα έγγραφα του ταμείου δέκα μέρες πριν από τις γενικές συνελεύσεις. Σε περίπτωση παραίτησης μέλους της Ε.Ε. αναπληρώνεται αυτό από τον επόμενο επιλαχόντα που πλειοψήφησε. Μετά από αίτηση της Ε.Ε. το Δ Σ υποχρεώνεται να συγκαλέσει τις γενικές συνελεύσεις.

Άρθρο 19ο

Οι πόροι του Συλλόγου είναι τακτικοί και έκτακτοι: α) Τακτικοί πόροι είναι το δικαίωμα εγγραφής των μελών στο Σύλλογο και η μηνιαία συνδρομή των μελών. Με την εγγραφή σε ένα από τα Τμήματα του Συλλόγου μας, το νέο μέλος 11 χρειάζεται να καταβάλει ποσό εγγραφής 10€. Σε περίπτωση που επιθυμεί ένα άτομο να εγγραφεί ως Μέλος χωρίς να παρακολουθεί κάποιο τμήμα του Συλλόγου μας, τότε πρέπει να καταβάλει το ποσό των 50€ ετησίως, έχοντας λόγο στις Γενικές Συνελεύσεις και δικαίωμα Ψήφου. Για τους Γονείς των ανήλικων Μελών μας, το ποσό ανέρχεται σε 20€ ετησίως. Το ύψος του δικαιώματος της εγγραφής και της τακτικής μηνιαίας συνδρομής μπορεί να αναπροσαρμόζεται κάθε φορά από το Δ.Σ. με αιτιολογημένη απόφαση, ανάλογα με τις ανάγκες του Συλλόγου και τις δυνατότητες των μελών. β) έκτακτοι πόροι είναι εκείνες οι συνδρομές των μελών του συλλόγου, δωρεές, κληροδοσίες, χρηματικές προσφορές και οι χρηματικές παροχές της Πολιτείας ή οργανώσεων ‚φυσικών ή νομικών προσώπων κατόπιν αιτήσεως του Συλλόγου, τα κέρδη από διάφορες εκδηλώσεις του Συλλόγου, όπως και κάθε έσοδο που αποκτιέται νόμιμα από τον Σύλλογο. Τις υποχρεωτικές έκτακτες εισφορές τις καθορίζει η Γ.Σ., για την επιτυχία των σκοπών που επιδιώκει ο σύλλογος. Οι εισφορές αυτές δεν μπορούν να ξεπεράσουν σε ένα χρόνο το διπλάσιο της ετήσιας έκτακτης εισφοράς.

Άρθρο 20ο

Η τροποποίηση του καταστατικού είναι δυνατή ,αφού αποφασίσει η γενική Συνέλευση που συγκαλείται με αυτό το θέμα, ύστερα από αίτηση του Δ.Σ., ή των 2/5 (δύο πέμπτων) των μελών του Συλλόγου. Τροποποίηση του καταστατικού μπορεί νε αποφασισθεί στη Γ.Σ. με πλειοψηφία των 3/4 (Τριών τετάρτων) των παρόντων μελών αφού παρόντες πρέπει να είναι τουλάχιστον τα 3/5 των μελών. Στην περίπτωση που δεν πετυχαίνεται η απαρτία των μελών στην πρώτη σύνοδο, συγκαλείται αυτή την επόμενη Κυριακή, οπότε η απόφαση για τροποποίηση του καταστατικού παίρνεται με πλειοψηφία των 3/4 (τριών τετάρτων) των παρόντων μελών, αφού βέβαια 12 βρίσκονται εκεί το 1/2 (ένα δεύτερο) τουλάχιστο των μελών του Συλλόγου.

Άρθρο 21ο

Διάλυση του Συλλόγου μπορεί να γίνει, όταν το αποφασίσει η Γενική Συνέλευση, συγκαλούμενη γι’αυτό τον σκοπό με απόφαση του Δ.Σ. και με πλειοψηφία των 5/7 (πέντε εβδόμων) των μελών του ή μετά από αίτηση των 4/5 (τεσσάρων πέμπτων) του συλλόγου. Για την διάλυση του συλλόγου χρειάζεται απόφαση της παραπάνω γενικής συνέλευσης παρμένη με πλειοψηφία Των 4/5 (τεσσάρων πέμπτων) των παρόντων μελών αφού είναι παρόντες τα 4/5 (τέσσερα πέμπτα)των μελών. Άρθρο 22ο Κάθε ζήτημα που αφορά το σύλλογο και που δεν προβλέπεται από το καταστατικό αυτό, ρυθμίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και του Αστικού Κώδικα, σύμφωνα με το πνεύμα του καταστατικού.

Άρθρο 23ο

Ο Σύλλογος έχει σφραγίδα κυκλική που φέρει κυκλικά τις λέξεις «ΠΟΛΙΤΊΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ- Η ΒΑΛΜΑΔΑ». Το καταστατικό αυτό που αποτελείται από 23 άρθρα και που προήλθε από τροποποίηση του παλιού καταστατικού μετά από συζήτηση και ψήφιση κατά άρθρο και στο σύνολό του στην Γενική συνέλευση της 31-10-2014, αρχίζει να ισχύει από την ημέρα που θα εγκριθεί από το αρμόδιο Δικαστήριο και θα δημοσιευθεί στο βιβλίο αναγνωρισμένων σωματείων του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.

 Εκτύπωση  Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Κοινοποίηση στο Facebook
FaceBook

Περισσότερα άρθρα